دانلود

15.71 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Ethan Simon-Law
CC0

مجوز

4

سال پیش

0.4m

وسعت

64.3

px/cm

16K

tris

دانلودها: 16169

حمایت شده توسط: