دانلود

40.21 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Kuutti Siitonen
CC0

مجوز

0.4m

وسعت

103.5

px/cm

11K

tris

دانلودها: 9989

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 2 سال پیش