دانلود

41.69 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Mask01

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
James Ray Cock
Learn how to make this hammer and similar props on our blog.
CC0

مجوز

1

سال پیش

دانلودها: 7930

حمایت شده توسط: