دانلود

67.4 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
Benjamin McDonnellModeling & Texturing
Yann KervranRigging
CC0

مجوز

1

سال پیش

دانلودها: 1416

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(