دانلود

57.17 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Spec

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Rob Tuytel
CC0

مجوز

2m

وسعت

41

px/cm

دانلودها: 109442

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 5 سال پیش