دانلود

60.61 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Bump

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Spec

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
CC0

مجوز

5

سال پیش

1.5m

وسعت

دانلودها: 58300

حمایت شده توسط: