دانلود

36.73 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Rob Tuytel
CC0

مجوز

3

سال پیش

0.1m

وسعت

819.2

px/cm

دانلودها: 129956

حمایت شده توسط:

دسته بندی ها:
...
برچسب ها:
...