دانلود

69.96 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Rob Tuytel
CC0

مجوز

2.4m

وسعت

34.1

px/cm

دانلودها: 21468

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 3 سال پیش