دانلود

69.96 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
CC0

مجوز

3

سال پیش

2.4m

وسعت

دانلودها: 19398

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(