دانلود

17.71 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
CC0

مجوز

3

سال پیش

دانلودها: 18193

حمایت شده توسط:

دسته بندی ها:
...