ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

40.51 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Normal Map အမျိုးအစား -

DX
GL
ဖန်တီးသူများ:
Jandre van Heerden
CC0

လိုင်စင်

2

လွန်ခဲ့သော လ

1.8m

ကျယ်သည်

62.8

px/cm

114K

tris

ဒေါင်းလုဒ် အရေအတွက်: 635

ပံ့ပိုးသူ -

မရှိသေးပါ :(