دانلود

104.47 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
Rob TuytelPhotography, Processing
CC0

مجوز

1

ماه پیش

دانلودها: 2383

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(