دانلود

100.1 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Amal Kumar
CC0

مجوز

2m

وسعت

41

px/cm

دانلودها: 66705

حمایت شده توسط:

منتشر شد: 1 سال پیش