دانلود

155.53 MB

Bark Ao

exrjpgpng

Bark Arm

exrjpgpng

Bark Diff

exrjpgpng

Bark Nor Dx

exrjpgpng

Bark Nor Gl

exrjpgpng

Bark Rough

exrjpgpng

Leaves Alpha

exrjpgpng

Leaves Ao

exrjpgpng

Leaves Arm

exrjpgpng

Leaves Diff

exrjpgpng

Leaves Disp

exrjpgpng

Leaves Nor Dx

exrjpgpng

Leaves Nor Gl

exrjpgpng

Leaves Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
Rico Cilliersمدل سازی
Rob Tuytelاسکن کردن
CC0

مجوز

1

سال پیش

دانلودها: 13764

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(