دانلود

24.77 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
CC0

مجوز

11

ماه پیش

دانلودها: 3209

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(