دانلود

48.84 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
John HutchesonModeling & Texturing
Yann KervranRigging
CC0

مجوز

0.7m

وسعت

45.2

px/cm

15K

tris

دانلودها: 7445

حمایت شده توسط:

منتشر شد: 1 سال پیش