دانلود

51.83 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Mask

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Rico Cilliers
CC0

مجوز

2

سال پیش

0.5m

بلند قد

105.9

px/cm

17K

tris

دانلودها: 64137

حمایت شده توسط: