دانلود

41.58 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Josh Dean
CC0

مجوز

3m

وسعت

23.8

px/cm

38K

tris

دانلودها: 3134

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 9 ماه پیش