دانلود

41.22 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Mask01

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Sss

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
James Ray Cock
CC0

مجوز

1

سال پیش

دانلودها: 4960

حمایت شده توسط: