دانلود

75.04 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Rough AO

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Rob Tuytel
CC0

مجوز

4

سال پیش

2.5m

وسعت

32.8

px/cm

دانلودها: 57124

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(