دانلود

50.71 MB

Alpha

exrjpgpng

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
Rico Cilliersمدل سازی
Rob Tuytelاسکن کردن
CC0

مجوز

1

سال پیش

دانلودها: 14484

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(