دانلود

81.02 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Bump

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

Spec

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Rob Tuytel
CC0

مجوز

5

سال پیش

1.3m

وسعت

63

px/cm

دانلودها: 101814

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(